English Version

★ Welcome to the Department of Sinophone Literatures ★

Introduction】   administration】  Faculities】  【Contact us

未找到符合條件的資料.

Admission

officehour

Teacher

 Research Office

Office Hours

Xiang-ping Li 

A403

Fri 1400-1600

Wen-Wei Shiu

A411

Wed 1000-1200 

Li, Jin-yi

B318

Wed 1000-1200

Yu-Fang Hsu

B312

Wed 1000-1200

Ming-Yi Wu

A327

2014.08.02015.07.31

sabbatical leave

Tzy-Han Hsu

D413

Wed1000-1200

Yi-Chien Lee

A326

Tue  0900-1100

Hsiu-Mei Liu

B305

Wed 1000-1200

Tsui Yang

D406

Wed 1400-1600

Tsung-Jung Yu

B217

Fri  1000-1200

Tsung-Chieh Huang

D208

Thu 1300-1500

Yi-Chun Wei

A449

Wed 1400-1600

Mei- Fang Chang

C424

Wed 1500-1700